Instytut – Institute

logo_ikribl-1

Franciszek Karpiński Institute of Regional Culture and Literary Research. Association – Siedlce (Poland)

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie to nowoczesna organizacja, której celem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych oraz promocja kultury.

_________________________________________

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ANDRZEJ BORKOWSKI

SEKRETARZ
MAREK JASTRZĘBSKI

SKARBNIK
LUIZA KARABAN

CZŁONEK ZARZĄDU
IRENA ŻUKOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU
EWA BORKOWSKA

———————————————————————————————

Cele IKRiBL

1. wspieranie działalności naukowej, artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej,
2. gromadzenie danych o kulturze, literaturze i historii regionu oraz organizacja księgozbioru i bazy danych na temat literatury, kultury i historii regionalnej,
3. badanie literatury, języka, kultury, życia społecznego i historii „małej ojczyzny”,
4. badanie literatury polskiej i światowej ujęte zwłaszcza w perspektywie regionalnej. Poszukiwania związków literatury, kultury, języka i historii z danym obszarem społecznym i kulturowym,
5. badanie twórczości patrona stowarzyszenia oraz innych pisarzy oświeceniowych i staropolskich w perspektywie „małej ojczyzny”,
6. badanie i edycja zapomnianych dzieł literatury staropolskiej,
7. badania ogólne i szczegółowe nad literaturą polską i światową,
8. działalność edukacyjna, upowszechniająca wiadomości z zakresu kultury, literatury i historii regionu,
9. działalność wydawnicza, a w szczególności wydawanie dzieł literackich i naukowych,
10. gromadzenie rękopisów i dzieł kultury,
11. wyrównywanie szans w dostępie do nauki, kultury i oświaty,
12. poprawa jakości kształcenia,
13. aktywizacja zawodowa,
14. wspieranie nowoczesnych form edukacji,
15. upowszechnianie literatury oraz kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą,
16. wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bezrobotni, seniorzy, repatrianci, uchodźcy, mniejszości narodowe itp.),
17. krzewienie nauki, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
18. działalność translatorska,
19. wspieranie interdyscyplinarnych badań naukowych (nauki humanistyczne i społeczne, nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne).