„Inskrypcje” (Inscriptions)

„Inskrypcje. Półrocznik” (Inscriptions), rok założenia 2013, to czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze. To obliczona na lata inicjatywa naukowa podjęta przez zespół badaczy skupionych przy Centrum Badań Naukowych Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie.

Profil periodyku jest dosyć szeroki, ale można wskazać w nim główne ogniwa refleksji badawczej. Są to po pierwsze badania z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa (filologia), po drugie są to prace o szerokim profilu kulturoznawczym, wychylające się również w stronę komparatystyki i interdyscyplinarności (filozofia, socjologia i inne), w końcu badania z zakresu współczesnych mediów. Pismo wypełnia lukę w życiu naukowym (nauki humanistyczne i społeczne) w tym regionie Europy i świata, gdzie spotykają się łaciński Zachód i prawosławny Wschód.

I/ Dziedziny naukowe: nauki humanistyczne, nauki społeczne; badania interdyscyplinarne.

II/ Dyscypliny naukowe:

A/ Nauki humanistyczne: literaturoznawstwo i językoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce.

B/ Nauki społeczne: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie.

 

Indeksowane w:

Index Copernicus International – IC Journals Master List; POL-Index; WorldCat; Google Scholar

ICV 2015: 28.91

ICV 2016: 53.99

ICV 2017: 72.17

ICV 2018: 84.59

ICV 2019: 88.47

 Licencja CC BY-SA 4.0

Warunki publikacji tekstu w czasopiśmie „Inskrypcje. Półrocznik”

Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworu publikowanego w czasopiśmie „Inskrypcje. Półrocznik”. Utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.

 • Autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń.
 • Autorowi nie przysługuje od Wydawcy żadne wynagrodzenie.
 • W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, jak też autorskich praw majątkowych, Autor podejmie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami.
 • Autor naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec Wydawcy, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
 • Autor ma obowiązek zawiadomić Wydawcę o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, zwłaszcza w kontekście autorskich praw majątkowych do Utworu, które zostały skierowane przeciwko Autorowi.

Czasopismo „Inskrypcje. Półrocznik” wydawane jest zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej, określonymi przez wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej – COPE (Committee on Publication Ethics)

COPE – eng

Redakcja:
Проф. Марина Ларионова (ИСЭГИ ЮНЦ РАН, ИФЖМК ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия, Rosja),
Prof. Thiago Borges de Aguiar (Methodist University of Piracicaba, Brazylia)
Dr Manfred Richter (Deutsche Comenius-Gesellschaft, Niemcy),
Dr Thomas Richter (RWTH Aachen University, Niemcy),
Dr Ioana Fillion-Quibel (University of Picardie Jules Verne, Francja),
Em. Doc.  PhDr. František Všetička Csc. (Palacký University, Czechy),     
Dr hab. Julia Wisznickaja (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraina),
Doc. dr Oleg Radchenko (Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobych, Ukraina)
Aсп. Лариса Грицук (УО, Брестский государственный университет, Брест, Беларусь, Białoruś)
Dr hab. Andrzej Borkowski (UPH, IKRiBL redaktor naczelny),
Dr Marek Jastrzębski (IKRiBL, zastępca redaktora naczelnego),
Dr Ewa Borkowska (UPH, IKRiBL, redaktor tematyczny),
Mgr Joanna Madej-Borychowska (IKRiBL, redaktor językowy),
Mgr Maria Długołęcka-Pietrzak (IKRiBL, redaktor techniczny)
Współpracownicy:
Anna Benicka, Luiza Karaban, Paulina Karpuk, Dawid Karpuk, Helena Sobol,
Urszula Markiewicz, Dominika Spietelun, Łukasz Wawryniuk, Irena Żukowska.

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL / Centrum Badań Naukowych IKRiBL
e-mail: ikribl@wp.pl
ISSN: 2300-3243

Procedura recenzowania dostępna tutaj: Inskrypcje procedura rec.

Formularz rec.

Informacje dla Autorów:

 • przyjmujemy artykuły w językach słowiańskich oraz w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim.

 • artykuły nie powinny przekraczać 40 tys. znaków (wraz ze spacjami, przypisami oraz bibliografią);

 • recenzje, sprawozdania, materiały nie powinny zawierać więcej niż 15 tys. znaków (wraz ze spacjami, przypisami oraz bibliografią);

 • czcionka – Times New Roman, 12 pkt;

 • przypisy oraz bibliografia – styl Chicago (numery archiwalne: 2013-2017);

 • od 2018 – system harwardzki (przypisy); 

 • do każdego tekstu należy załączyć abstrakt oraz słowa klucze w języku angielskim.

———————————————————————————————-

Inscriptions is a peer-reviewed journal devoted to literature and culture. It is published and produced by a collective of scholars grouped around the Franciszek Karpiński Institute for Regional Culture and Literary Research, ASSN, based in Siedlce (Poland).

The journal’s profile is defined by, but not limited to, the following subject areas:

 • Literatures and languages (philology);

 • Cultural studies;

 • Comparative and interdisciplinary research at the intersections of literature and culture, on the one hand, and philosophy, history, and sociology, on the other;

 • Media studies.

The journal sets out to strengthen the academic links between West and East, whose cultural discourses and practices interact most closely in this region of Europe.

„Inscriptions”. A Half-Yearly Journal is published in accordance with the publication ethics guidelines set out by the Committee on Publication Ethics (COPE)

Editorial Board:
Проф. Марина Ларионова (ИСЭГИ ЮНЦ РАН, ИФЖМК ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия, Russia),
Prof. Thiago Borges de Aguiar (Methodist University of Piracicaba, Brazil)
Dr Manfred Richter (Deutsche Comenius-Gesellschaft, Germany),
Dr Thomas Richter (RWTH Aachen University, Germany),
Dr Ioana Fillion-Quibel (University of Picardie Jules Verne, France),
Em. Doc.  PhDr. František Všetička Csc. (Palacký University, Czech Republic),
Dr hab. Julia Wisznickaja (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine),
Doc. dr Oleg Radchenko (Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobych, Ukraine)
Aсп. Лариса Грицук (УО, Брестский государственный университет, Брест, Беларусь, Belarus)
Dr Ewa Borkowska (UPH, IKRiBL, section editor, Poland),
Dr Marek Jastrzębski (IKRiBL, deputy editor, Poland),
Dr hab. Andrzej Borkowski (UPH, IKRiBL, editor-in-chief, Poland),
Mgr Joanna Madej-Borychowska (IKRiBL, language editor, Poland),
Mgr Maria Długołęcka-Pietrzak (IKRiBL, technical editor, Poland)
In collaboration with
Anna Benicka, Luiza Karaban, Paulina Karpuk, Dawid Karpuk, Helena Sobol,
Urszula Markiewicz, Dominika Spietelun, Łukasz Wawryniuk, Irena Żukowska.

Published by: Centrum Badań Naukowych IKRiBL
e-mail: ikribl@wp.pl
ISSN: 2300-3243

Information for Authors:

 • the journal publishes materials in Polish, English, German, French, Spanish, Russian, Ukrainian, Czech, Slovak;

 • essays and articles must not exceed 40,000 characters (including spaces, footnotes and bibliography);

 • reviews, reports and other materials must not exceed 15,000 characters (including spaces, footnotes and bibliography);

 • font – Times New Roman, 12 pt;

 • footnotes and bibliography – Chicago style (2013-2017);

 • 2018 – Harvard Referencing System;
 • each text should be accompanied by an abstract and key words in English.


NUMERY ARCHIWALNE

2013, z. 1 (1) Inskrypcje 13-1

2014, z. 1 (2) Inskrypcje 14-1

2014, z. 2 (3) Inskrypcje 14-2

2015, z. 1 (4) Inskrypcje 15-1

2015, z. 2 (5) Inskrypcje 15-2

2016, z. 1 (6) Inskrypcje 16-1

2016, z. 2 (7) Inskrypcje 16-2

2017, z. 1 (8) Inskrypcje 17-1

2017, z. 2 (9) Inskrypcje 17-2

2018, z. 1 (10) Inskrypcje 1-18

2018, z. 2 (11) Inskrypcje 2-18

2019, z. 1 (12) Inskrypcje 1-19

2019, z. 2 (13) Inskrypcje 2-19

2020, z. 1 (14) Inskrypcje 1-20

2020, z 2 (15) Inskrypcje II_20k

——————————————————————————————————-

Zeszyt 1 (R. I: 2013)

Recenzenci: dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz wybrani Członkowie Kolegium Redakcyjnego

Okładka czasopisma naukowego
Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 1/2013

 


Zeszyt 2 (R. II: 2014)

Recenzenci: prof. UPH dr hab. Danuta Szymonik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) oraz wybrani Członkowie Kolegium Redakcyjnego

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” nr 1/2014
Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 1/2014

 


Zeszyt 3 (R. II: 2014)

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” nr 2/2014
Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 2/2014

Recenzenci: dr hab. Elżbieta M. Kur (Łuków) oraz wybrani Członkowie Kolegium Redakcyjnego

 


 

Zeszyt 4 (R. III: 2015)

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” nr 1/2015
Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 1/2015

Recenzenci: dr hab. Ryszard Polak (Warszawa/Biała Podlaska)
dr Roman Bobryk (Siedlce), dr Vitaliy Perkun (Kijów) oraz wybrani Członkowie Kolegium Redakcyjnego


 Zeszyt 5 (R. III: 2015) 

ins 5 okł
Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 2/2015

 

Recenzenci: dr hab. Roman Mnich prof. UPH 
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak oraz wybrani Członkowie Kolegium Redakcyjnego


Zeszyt 6 (R. IV: 2016) 

inskrypcje_polrocznik_2016
Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 1/2016

 

Recenzenci:

prof. Ларионова Марина Ченгаровна (Poccия, РАН); dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH (Siedlce);  dr Oksana Blashkiv (UPH Siedlce); dr Katarzyna Kozak (UPH Siedlce) oraz wybrani Członkowie Kolegium Redakcyjnego


Zeszyt 7 (R. IV: 2016)

inskrypcje-2-16
Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 2/2016

 

Recenzenci:

Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH,
dr Katarzyna Kozak, dr Paweł Szmitkowski, dr Jarosław Wiliński


Zeszyt 8 (R. V: 2017)

ins gulli
Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 1/2017

Recenzenci:

dr Simon Grimble (Durham, Wielka Brytania), dr Zorica Đergović-Joksimović (Novi Sad, Serbia), dr Anna Gaidash (Kijów, Ukraina), dr hab. Mariusz Kubiak (Siedlce, Polska),        dr hab. Danuta Szymonik (Siedlce, Polska)


Zeszyt 9 (R. V: 2017)

0001 IP

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik”  2/2017
 

Recenzenci:

Dr hab. Grzegorz Kryszeń (UwB), Dr hab. Ireneusz Szczukowski (UKW), Dr hab. Agnieszka Stępkowska (SAN),  Dr hab. Danuta Szymonik (UPH), Dr Barbara Stelingowska (UPH), Dr Oksana Blashkiv (UPH)

 


Zeszyt 10 (R. VI: 2018)

0001

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 1/2018

-> CAŁOŚĆ NUMERU <-

Recenzenci:

Проф. Н. Е. Тропкина (ВГСПУ), dr Т. Е. Гревцова (PAН), dr hab. prof. UPH Danuta Szymonik (UPH), dr Tomasz Michta (UPH)


Zeszyt 11 (R. VI: 2018)

okładka

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik”  2/2018

Recenzenci: dr hab. Antoni Czyż, dr hab. Danuta Szymonik, dr hab. Henryk Wyrębek, dr Oksana Blashkiv, dr Tomasz Michta


Zeszyt 12 (R. VII: 2019)

0001

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 1/2019

Recenzenci: dr hab. Natalia Gwozdecka, dr hab. Danuta Szymonik,
dr Гревцова T. E. ЮНЦ РАН, dr Marcin Pliszka


Zeszyt 13 (R. VII: 2019)

0001

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 2/2019

Recenzenci: dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Ireneusz Szczukowski


Zeszyt 14 (R. VIII: 2020)

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 1/2020

Recenzenci Dr hab. Roman Bobryk / Dr hab. Danuta Szymonik


Zeszyt 15 (R. VIII: 2020)

Okładka czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik” 2/2020

Recenzenci Prof. dr hab. Peter Káša / Dr hab. Roman Bobryk / Dr hab. Antoni Czyż