Kontakt

logo_ikribl-1

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie
ul. Targowa 7/6
08-110 Siedlce
Polska

tel. 574965963


e-mail: ikribl@wp.pl
http://www.ikribl.wordpress.com

Biuro:
ul. Asłanowicza 2, lok. 2
08-110 Siedlce

Numer konta bankowego PLN: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

konto Euro: 22 2490 0005 0000 4600 6937 9086

NIP: 8212638384
REGON:146614430

 

KRS: 0000454050
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-03-20 r. (sygnatura: WA.XIV NS-REJ.KRS/10935/13/894).


Administratorzy strony:

Łukasz A. Wawryniuk lukasz.wawryniuk@gmail.com,

Maria Długołęcka-Pietrzak marychetka@o2.pl

Wykorzystane na stronie ilustracje, o ile nie posiadają adnotacji o innym źródle, pochodzą z zasobów strony pixabay.com, i są użytkowane na licencji Creative Commons Public Domain CC0 -> SZCZEGÓŁY

Okładki książek publikowanych przez Wydawnictwo IKRiBL są własnością Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich dozwolone jest jedynie w celach promocyjnych (na potrzeby katalogów książek, zbiorów bibliotecznych, wydarzeń związanych z promocją danej książki). 


Informacja o administrowaniu
danymi osobowymi w związku z przepisami RODO
w Instytucie Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego.
Stowarzyszenie (IKRiBL)
Dane Pani/Pana w zakresie adresu email są pozyskiwane przez Instytut z publicznie dostępnych zasobów m.in. takich jak: Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Uczelniane Strony Internetowe, Prywatne Strony Internetowe, Strony Stowarzyszeń i Fundacji itp. Pozyskiwane są one  w celu informowania o realizacji działań statutowych, a zwłaszcza działalności naukowej, kulturalnej i wydawniczej. Przetwarzanie tych danych uzasadnione  jest misją stowarzyszenia, która realizowana jest przez IKRiBL, biuro ul. M. Asłanowicza 2, lok. 2, 08-110 Siedlce, siedziba stowarzyszenia (ul. Targowa 7/6).
Administratorem Twoich danych osobowych jest IKRiBL, biuro ul. M. Asłanowicza 2, lok. 2, 08-110 Siedlce, siedziba stowarzyszenia (ul. Targowa 7/6), stowarzyszenie prowadzące działalność naukową, kulturalną i wydawniczą, https://ikribl.wordpress.com, adres e-mail: ikribl@wp.pl , adres pocztowy: IKRiBL, biuro ul. M. Asłanowicza 2, lok. 2, 08-110 Siedlce, siedziba stowarzyszenia (ul. Targowa 7/6, 08-110 Siedlce). Tel. 0048574965963
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umów i zleceń, które zawieramy w związku z realizacją misji stowarzyszenia Przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IKRiBL, co wiąże się z zapewnieniem należytej obsługi Klientów, bezpieczeństwem usług, które świadczymy, bezpieczeństwem przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnieniem rozliczeń (obowiązki IKRiBL wynikające z przepisów prawa).
Złożenie zamówienia na zakup książki wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (np. NIP dla firm do wystawienia faktury VAT).
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 1/ Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie IKRiBL przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia, 2/ Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie IKRiBL przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej, 3/ Prawo do sprostowania – na tej podstawie IKRiBL  usuwa i poprawia ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, 4/ Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie IKRiBL zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami archiwizacji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych, 5/ Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, IKRIBL wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, 6/ Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, 7/ Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, 8/ Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody, 9/ Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wymienionych powyżej, można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej: adres e-mail: ikribl@wp.pl, adres pocztowy: IKRiBL, biuro ul. M. Asłanowicza 2, lok. 2, 08-110 Siedlce, tel. 0048574965963. Składany wniosek powinien w wskazywać, czego dotyczy żądanie, z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.).
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy, doręczyciele (w związku z realizacją zamówienia), IKRiBL zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pana/Pani właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Okres przetwarzania danych przez IKRiBL zależy od rodzaju umowy, zlecenia, usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub zostają zanonimizowane. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy też o prawie wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby nie otrzymywać od nas maili prosimy wysłać wiadomość, że nie chce Pani / Pan otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i działalności.